Na czym polega pomiar jakości energii elektrycznej?

Jakość energii elektrycznej to zespół różnych parametrów, które charakteryzują napięcie zasilające. Dobra jakość energii to warunek poprawnej pracy zasilanych tą energią urządzeń. Wielkości te określają ciągłość zasilania (długie i krótkie przerwy w zasilaniu), a także charakteryzują jego napięcie (tzn. wartość, niesymetrię, częstotliwość, kształt przebiegu czasowego).

Pomiary i analiza sieci

pomiary jakości energiiAby sprawdzić czy dostawca energii elektrycznej dostarcza nam ją w odpowiedniej jakości, warto wykonać pomiary jakości energii. Polegają one na sprawdzeniu różnych parametrów, m.in. częstotliwości i wartości chwilowej napięcia, jego wahań i odchyleń, przerw w zasilaniu, przepięć przejściowych i dorywczych, asymetrii napięcia zasilającego. Po zarejestrowaniu opisanych wielkości porównuje się je z wartościami dopuszczalnymi, które określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i normie PN – EN 50610:2010 „Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych”. Pomiary jakości energii wykonuje się za pomocą specjalnych mierników lub profesjonalnych analizatorów sieciowych. W miejscach, w których istnieje konieczność ciągłego monitorowania jakości energii, instaluje się i zabudowuje się stacjonarne analizatory jakości zasilania.

pomiary jakości energiiNajłatwiejszym sposobem pomiaru jakości energii jest pomiar wartości prądu i napięcia sieciowego w układzie jednofazowym. Jest to jednak układ rzadko wykorzystywany przez odbiorców energii elektrycznej. Zwykle układem, w którym mierzy się jakość energii elektrycznej, jest układ trójfazowy. Pomiar napięć i prądów w takim układzie następuje w sposób pośredni, tzn. przez przekładniki prądowe i napięciowe. Wartości prądów są mierzone za pomocą cęgów prądowych, a napięcia- przekładników napięciowych. Jest to bezpieczny sposób pomiaru. Jego wynikiem powinien być protokół z pomiarów. Zebrane dane można wykorzystać do poprawy jakości zasilania. Jedną z metod służących temu celowi jest ograniczenie szczytów poboru, tzn. taką reorganizację np. procesów produkcyjnych, aby zminimalizować zapotrzebowanie na energię elektryczną w godzinach szczytu.

Pomiar jakości energii elektrycznej to nie tylko zebranie danych i obliczenie różnych parametrów. W praktyce prąd niskiej jakości powoduje wiele awarii sieci, zakłócenia w trakcie pracy różnych urządzeń, a nawet usterki. Dlatego pomiar jakości energii może usprawnić procesy produkcyjne, a co za tym idzie zminimalizować straty albo potencjalnie zwiększyć zyski.

Close Menu